Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.allesovercenten.be die eigendom is van de vzw Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS), Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel het VCS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan het VCS niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Het VCS garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Het VCS wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer deze site www.allesovercenten.be links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door het VCS worden aanbevolen. Het VCS aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door het VCS niet gegarandeerd nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Het VCS behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder bronvermelding of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Hieronder valt ook het 'delen' of 'sharen' van artikels van deze website via sociale media (bv. Facebook).

Het VCS behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

Delen